Focus Charting: Tips and tricks to improve nursing document (การบันทึกแบบชี้เฉพาะ: เคล็ดลับและข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงบันทึกการพยาบาล)

หมายเหตุ "ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU=11.5 หน่วยคะแนน) จากสภาการพยาบาล"

การส่งหลักฐานการโอนเงิน:

สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หรือหากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking) ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละธนาคาร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:

  1. พยาบาลวิชาชีพตระหนักถึงความสำคัญ และคุณค่าบันทึกการพยาบาล
  2. มีบันทึกการพยาบาลที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาได้อย่างมีประสิทธิผล

เอกสารดาวน์โหลด:

1. โครงการประชุม

2. กำหนดการประชุม

3. หนังสือเชิญประชุม

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :