การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 13 พ.ศ.2566
วันพุธที่ 24 - วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566
ณ โรงแรม เดอะ ซายน์ พัทยา จ.ชลบุรี

24 - 26 พฤษภาคม 2566
ณ โรงแรมเดอะซายน์ (The Zign Hotel) จ.ชลบุรี

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่วิทยาการที่ทันสมัย

รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยใหม่ๆสำหรับสมาชิก และผู้ปฏิบัติงาน

ด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์เพื่อให้มีการพัฒนา

การดูแลสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น 

 

กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนมาที่   

ชื่อบัญชี “วิชาการสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)”

ธนาคารกรุงไทย จำกัด ออมทรัพย์เลขที่ 041-0-08598-7    

เมื่อสมาคมฯได้รับชำระเงินแล้วเท่านั้น จึงถือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์

 

การยกเลิกการลงทะเบียน

ผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนจะต้องส่งหนังสือขอยกเลิกลงทะเบียน

เป็นลายลักษณ์อักษรมายังสมาคมฯ โดยจะได้รับคืนค่าลงทะเบียน

ภายหลังเสร็จสิ้นงานประชุมแล้วในอัตรา ดังนี้ 

- ภายในวันที่ 30 เมษายน 66     คืนให้ร้อยละ 50 ของค่าลงทะเบียน       

- ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 66    ไม่คืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี

 

หมายเหตุ

  • การลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านทาง Online เท่านั้น เมื่อลงทะเบียนและโอนเงินแล้ว กรุณาแนบสลิปการโอนเงินเข้าในระบบโดยคลิ๊กที่ปุ่ม แจ้งการชำระเงิน เมื่อสมาคมฯได้ตรวจสอบเอกสารแล้วจะส่งเลขที่ลงทะเบียนไปให้ท่านตาม Email ที่ลงทะเบียนไว้

 

  • ผู้สมัครเป็นสมาชิกพร้อมกับการลงทะเบียนครั้งนี้ สามารถลงทะเบียนในอัตราสมาชิกได้ทันที
  • ผู้สมัครลงทะเบียนประชุม 3 วัน มีสิทธิเข้าฟัง Pre-congress workshop และเลือกได้เพียง 1 หัวข้อเท่านั้น
  • อัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ 800 บาท สมัครได้ทาง www.thai-smfm.com คลิ๊กสำหรับสมาชิก และลงทะเบียนสมาชิกใหม่ 
  • ผู้ลงทะเบียนหน้างานอาจไม่ได้รับความสะดวกกระเป๋าและเอกสารประกอบการประชุมอาจไม่ครบถ้วน 

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

   

ตารางการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2565
สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย)
เรื่อง Head, Heart, Hands: Healing the High-risk

03 - 05 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมเดอะซายน์ (The Zign Hotel) จ.ชลบุรี

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่วิทยาการที่ทันสมัย รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยใหม่ๆสำหรับสมาชิก และผู้ปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์เพื่อให้มีการพัฒนาการดูแลสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น 

 

กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนมาที่

ชื่อบัญชี “วิชาการสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)”

ธนาคารกรุงไทย จำกัด ออมทรัพย์เลขที่ 041-0-08598-7    

 

การยกเลิกการลงทะเบียน

ผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนจะต้องส่งหนังสือขอยกเลิกลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสมาคมฯ โดยจะได้รับคืนค่าลงทะเบียนภายหลังเสร็จสิ้นงานประชุมแล้วในอัตรา ดังนี้ 

- ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565     คืนให้ร้อยละ 50 ของค่าลงทะเบียน       

- ตั้งแต่วันที่  21 กรกฎาคม 2565     ไม่คืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี

 

หมายเหตุ

  • การลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านทาง Online เท่านั้น เมื่อลงทะเบียนและโอนเงินแล้ว กรุณาแนบสลิปการโอนเงินเข้าในระบบโดยคลิ๊กที่ปุ่ม แจ้งการชำระเงิน เมื่อสมาคมฯได้ตรวจสอบเอกสารแล้วจะส่งเลขที่ลงทะเบียนไปให้ท่านตาม Email ที่ลงทะเบียนไว้
  • กรณีที่ไม่สามารถแนบหลักฐานเข้ามาในระบบได้ให้ส่งมาทาง E-mail : thai-mfm@gmail.com หรือ por.boon@hotmail.com
  • ผู้สมัครเป็นสมาชิกพร้อมกับการลงทะเบียนครั้งนี้ สามารถลงทะเบียนในอัตราสมาชิกได้ทันที
  • ผู้สมัครลงทะเบียนประชุม 3 วัน มีสิทธิเข้าฟัง Pre-congress workshop และเลือกได้เพียง 1 หัวข้อเท่านั้น
  • ผู้ลงทะเบียนหน้างานอาจไม่ได้รับความสะดวก กระเป๋าและเอกสารประกอบการประชุมอาจไม่ครบถ้วน

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :