Best Care for Quality Birth “ดูแลอย่างเลิศ เกิดอย่างคุณภาพ”

08 - 10 พฤษภาคม 2567
ณ โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์ จ.นนทบุรี

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่วิทยาการที่ทันสมัย

รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยใหม่ๆสำหรับสมาชิก และผู้ปฏิบัติงาน

ด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์เพื่อให้มีการพัฒนา

การดูแลสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น 

 

การสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม :

- ลงทะเบียนผ่าน Website สมาคมที่ www.thai-smfm.comเท่านั้น  

- ผู้ลงทะเบียนประชุมวิชาการ 3 วันมีสิทธิเข้าฟัง Pre-congress Workshops โดยเลือกได้เพียง 1 หัวข้อเท่านั้น

- ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆได้ตามสิทธิตามระเบียบกระทรวงการคลัง

-*ผู้ลงทะเบียนหน้างานอาจไม่ได้รับความสะดวกกระเป๋าและเอกสารประกอบการประชุมอาจไม่ครบถ้วน

 

กรุณาโอนชำระค่าลงทะเบียน :

ชื่อบัญชี “วิชาการสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)”   ธนาคารกรุงไทยจำกัดออมทรัพย์

เลขที่ 041-0-08598-7 กรุณาแนบสลิปการโอนเงินเข้าในระบบโดยคลิ๊กที่ปุ่มแจ้งการชำระเงิน  สมาคมตรวจสอบแล้วจะส่งเลขที่ลงทะเบียนไปยัง E-mail

ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ   เมื่อสมาคมฯได้รับค่าลงทะเบียนแล้ว จึงถือว่าการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย

 

การสมัครสมาชิกสมาคม : 

- ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ 800 บาท   สมัครผ่านทาง Website สมาคมฯ (คลิ๊กสำหรับสมาชิกและคลิ๊กลงทะเบียนสมาชิกใหม่)

- ผู้สมัครเป็นสมาชิกพร้อมกับการลงทะเบียนครั้งนี้สามารถลงทะเบียนในอัตราสมาชิกได้ทันที

 

การยกเลิกการลงทะเบียน : ผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนจะต้องส่งหนังสือขอยกเลิกลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสมาคมฯ

โดยจะได้รับคืนค่าลงทะเบียนภายหลังเสร็จสิ้นงานประชุมแล้วในอัตราดังนี้ 

- แจ้งภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 คืนให้ร้อยละ 50 ของค่าลงทะเบียน    

- แจ้งหลังวันที่ 30 เมษายน 2567  ไม่คืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี

 

การเปลี่ยนตัวผู้มาประชุม :  

ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถมาประชุมได้ ประสงค์จะให้ผู้อื่นมาแทน จะต้องทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งชื่อ-นามสกุล และเลขใบประกอบวิชาการของผู้ที่จะมาแทน

ส่งให้สมาคมฯล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนถึงวันประชุมทาง E-mail: thai-mfm@gmail.com, por.boon@hotmail.com  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย)

2 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 8  ซอยศูนย์วิจัย  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310   

โทร. 087 6957659 , 02 718 1489    Website: www.thai-smfm.com   

E-mail : thai.smfm@gmail.com , por.boon@hotmail.com                                                                                                              

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :