ตรวจสอบการลงทะเบียน

Focus Charting: Tips and tricks to improve nursing document (การบันทึกแบบชี้เฉพาะ: เคล็ดลับและข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงบันทึกการพยาบาล)