เกี่ยวกับ

กิจกรรม และระยะเวลาการดำเนินงาน

  •       ปาฐกถาพิเศษ การบรรยาย และการอภิปรายทางวิชาการ

  •       การอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เรื่องอาหารและการออกกำลังกายเพื่อการควบคุมน้ำหนัก

  •       การแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับโรคอ้วน 

  •       การรับฟังการประชุมทางออนไลน์

 

ระยะเวลาการจัดงาน

การประชุมเต็มวัน 2 วัน วันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2566

 

สถานที่จัดงาน

ณ สุราลัยฮอลล์ และฮอลล์ 2 ชั้น 7  ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร

 

กลุ่มเป้าหมาย

แพทย์เฉพาะทาง แพทย์ทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีบทบาทในการป้องกันรักษากลุ่มโรค  ไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร นักสุขศึกษา นักวิชาการสาธารณสุข จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในสถานที่จัดงานประมาณ 500 คน และร่วมประชุมทางไกลประมาณ 500 คน

 

 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน
แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ