เกี่ยวกับ

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฎิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก”

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฎิบัติงานด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychodiagnostics Assessment) การบำบัดทางจิตวิทยาและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต (Psychological Treatment and Rehabilitation) และการประยุกต์จิตวิทยาคลินิกเข้าสู่งานด้านสุขภาพจิตชุมชน และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Application of Clinical Psychology for Community Mental Health Services and Related Fields) ตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการปฎิบัติงานที่มีคุณภาพ และเป็นมาตรฐานของวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


ค่าลงทะเบียน

03 กันยายน - 29 ตุลาคม 2564 Core Course + Internship 20,000
Internship 15,000

ลงทะเบียน

 

 


ตรวจสอบสถานะ

Develop by IGENCO Co., Ltd.