เกี่ยวกับ

 

เงื่อนไขการจัดบูธ
1. โครงสร้างของบูธ ที่เป็นบูธ พิเศษ (สร้างบูธ เองโดยลูกค้า) ต้องสงูไม่เกิน 3.0 เมตรเนื่องจากความสูงจาก
พื้นห้องถึงฝ้าเพดานสงู 4 เมตร และต้องส่งแบบให้ทางอิมแพ็คพิจารณา ภายในวันที่ DD/MM/YYYY ส่งอีเมล์มายัง demo@gmail.ccc
2. การก่อสร้างหรือติดตั้งบูธจะต้องไม่กระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ของอาคาร ผู้รับเหมาควร
จะมีวัสดุรองพื้นและดําเนินการก่อสร้างอย่างระมัดระวัง ห้ามผ้รูับเหมาทําการฉีดพ่นสีหรือดําเนินการใดๆ อันก่อให้เกิดประกายไฟในพนที่
3.หากมีตัวอย่างสินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์หรืออุปกรณ์ซึ่งค่อนข้างมีน้ำหนัก ผู้เป็นเจ้าของบูธ ควรมี ความระมัดระวังในการขนย้ายอุปกรณ์เข้าพื้นที่ โดยขอให้จัดเตรียมวัสดุในการปูรองพื้นหรือรับน้ำหนักอุปกรณ์เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่
4. ห้ามทําการอ๊อค เชื่อม เจียร ที่ทําให้เกิดประกายไฟ ห้ามใช้เลื่อยวงเดือน ในส่วนการทาสีขอให้มีวัสดุรองพื้น ห้ามใช้วัตถุไวไฟ เช่น แก๊ส ที่ใช้สาธิตในช่วงแสดงงาน
พืนที่ “ห้องจัดเลี้ยง” สามารถรับน้ำหนักได้ตารางเมตรละ 600 กิโลกรัม กรณีที่วัสดุอุปกรณ์มีน้ำหนักเกินกว่า600 กิโลกรัม วิศวกรโครงสร้าง
จะต้องออกแบบการกระจายน้ำหนักให้ได้ 600 กิโลกรัมต่อตารางเมตรและลงนามรับรองการออกแบบ
และการคํานวณในสําเนาใบประกอบวิชาชีพของตนจํานวน 1 ชุด
5. ห้ามทําการตอกยึดหรือใช้เทปกาวอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อแผ่นโครงสร้างบูธ
6. ห้ามทําการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์โต๊ะเก้าอี้ต่าง ๆ ออกนอกพื้นที่โดยไมไ่ด้รับอนุญาติ
7. ทางอิมแพ็คฯ มีบริการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สําหรับส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้
- สําหรับผ้รู่วมแสดงงานเพื่อให้บริการผู้เข้าชมงาน ( Catering Order )
- สําหรับประทานเอง (ผู้รับเหมาก่อสร้าง, ผู้ร่วมแสดงงาน) ( Food Box )
ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามนําอาหารจากภายนอกเข้ามา หากฝ่าฝืนปรับ 50,000 บาท
8. ห้ามทําการจําหน่ายจ่ายแจกสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มหรือนําเข้ามาในพืนที่แสดงงาน
9. ในวันแสดงงานขอความร่วมมือในการควบคุม การใช้เครื่องขยายเสียงของแต่ละบูธ โดยระดับเสียงจะต้องไม่กระทบหรือก่อให้เกิดความรําคาญของบูธ ใกล้เคียง
10. ขอให้ระมัดระวังการสูญหายของทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ที่นำมาจัดแสดง ทางอิมแพ็คจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหายของทรัพย์สินอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผ้เูป็นเจ้าของ
ทรัพย์สิน
11. กรุณาเปิดและปิดการจําหน่ายหรือแสดงสินค้าตามวันเวลาที่กําหนดโดยผู้จัดงาน และหลังจบงานแต่ละวันขอให้ผู้เป็นเจ้าของบูธ ตรวจสอบความเรียบร้อยและจัดเก็บบูธอย่างมิดชิด
12. การติดตั้งหรือใช้บริการกระแสไฟฟ้าภายในบูธพิเศษซึ่งทําบูธเอง โดยบริษัทของผู้จัดงาน ผู้รับผิดชอบจะต้องติดต่อผ่านบริษัทผู้รับเหมาด้านกระแสไฟฟ้าคือ บริษัท Expotech ติดต่อ คุณxxxxxx โดยแจ้งรายละเอียดชื่อบูธ

 

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


ค่าลงทะเบียน

แบบฟอร์มการลงทะเบียน


แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ