เกี่ยวกับ

รายละเอียดการสมัครและอัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท

On-site

Online

1. ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ 500 ฟรี
2. สมาชิกสามัญสมาคมฯ ฟรี
ฟรี
3. สมาชิกตลอดชีพสมาคมฯ ฟรี ฟรี

 

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
* มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปฏิบัติดังนี้ *
1. งดการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม กรณีที่มีอาการป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก
2. ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ร่วมงาน ควรเตรียมแอลกอฮอล์เจล สำหรับใช้ตนเองให้เพียงพอ และปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย
3. ควรเว้นระยะห่างการนั่งหรือยืน อย่างน้อย 1 เมตร
4. ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และในเวลาก่อน-หลังประชุม

ค่าลงทะเบียน

13 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2566 ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ (On-site) 500
ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ (Online) ฟรี
สมาชิกตลอดชีพสมาคมฯ (On-site) ฟรี
สมาชิกตลอดชีพสมาคมฯ (Online) ฟรี
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี : 016-4-35751-9
ชื่อบัญชี : สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
สาขา : สาขาศิริราช

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

ตรวจสอบรหัสสมาชิกสมาคม เช่น "ต.0001" >> Click
แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ